Elastyczny Net-Billing i szybka rejestracja magazynów energii: zmiany po 1 lipca 2024 r.

Rząd planuje wprowadzenie znaczących zmian w obowiązującym systemie rozliczeń net-billing oraz zasadach dotyczących zakupu magazynów energii. Od 1 lipca 2024 nowe przepisy mają na celu usprawnienie i uproszczenie procesów związanych z odnawialnymi źródłami energii, co wpłynie na sposób, w jaki prosumenci – osoby produkujące i konsumujące energię – będą rozliczać się z wytworzonej energii elektrycznej oraz zakupów urządzeń.
 
Elastyczność w Wyznaczaniu Wartości Energii
 
Zmiany w systemie rozliczeń pozwolą prosumentom na większą elastyczność w wyborze sposobu wyznaczania wartości wytworzonej energii. Prosument energii odnawialnej oraz prosument zbiorowy będą mogli złożyć oświadczenie o zmianie sposobu wyznaczania wartości energii elektrycznej. Jednakże, decyzja ta będzie jednorazowa i nieodwracalna, co wymaga od prosumentów przemyślenia wyboru odpowiedniej metody.
 
Zmiany w Wycenie Energii
 
Kolejne modyfikacje dotyczą sposobu wyznaczania wartości energii wytworzonej i niezużytej. Nowe przepisy wprowadzają zwiększenie wartości energii o współczynnik 123. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej ceny energii z czerwca 2022 roku lub średniej miesięcznej ceny z miesiąca poprzedzającego zakończenie rozliczenia.
 
Ograniczenie Nadpłat w Net-Billingu
 
Jednocześnie planowane jest wprowadzenie limitów na wysokość zwracanej nadpłaty za wprowadzenie energii do sieci. Nowe regulacje określają, że wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym. Dla prosumentów wirtualnych oraz zbiorowych limit ten wynosi 30%.
 
Uproszczenie Rejestracji
 
Zmiany mają także na celu uproszczenie procedur administracyjnych. Prezes URE będzie miał 14 dni na dokonanie wpisu wytwórcy energii w małej instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego montowaną na budynku. W przypadku opóźnień powyżej 21 dni, wytwórca będzie mógł rozpocząć działalność bez czekania na formalny wpis.
 
Szybsze Przyłączanie Magazynów Energii
 
Jednym z najważniejszych elementów nowelizacji jest wprowadzenie ścisłych terminów dotyczących przyłączania magazynów energii do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci w terminie 45 dni od złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii montowanej na budynku, wyposażonej albo niewyposażonej w magazyn energii elektrycznej.
 
Przyspieszone Procedury Koncesyjne
 
Nowe regulacje wprowadzają również zmiany w terminach rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji na magazynowanie energii elektrycznej. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni dla magazynów energii elektrycznej wchodzących w skład instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 MW. To oznacza znaczne przyspieszenie procesu, co jest korzystne dla inwestorów planujących większe instalacje magazynujące energię.
 
Współpraca z Unią Europejską
 
Nowe przepisy uwzględniają również konieczność stosowania rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577, które ustanawia ramy dla przyspieszenia wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym magazynów energii. Oznacza to, że polskie prawo będzie w pełni zgodne z unijnymi wytycznymi, co ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii magazynowania energii.
 
Ułatwienia dla Prosumentów
 
Zmiany w ustawie przewidują również ułatwienia dla prosumentów, którzy chcą zainstalować magazyny energii na swoich budynkach. Przepisy dotyczące przyłączania takich instalacji mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, co powinno zachęcić więcej osób do inwestowania w odnawialne źródła energii i magazyny energii.
 
Podsumowanie
 
Nowe przepisy dotyczące rozliczania zakupu urządzeń i magazynów energii oraz zmiany w systemie net-billing wprowadzają większą elastyczność i precyzyjność w wycenie energii odnawialnej, jednocześnie upraszczając procedury administracyjne. Dzięki temu prosumenci i inwestorzy mogą liczyć na szybsze i bardziej przejrzyste procedury, co z kolei może przyczynić się do dynamicznego rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce. Nowe regulacje mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju i przyspieszenie transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii.
 

Zobacz co proponujemy w zakresie magazynów energii nisko i wysokonapięciowych + 10% rabatu

 
 
 
 
 
Mamy dla was 10% rabatu, wystarczy założyć konto na naszej platformie. Jeżeli masz już konto, rabaty zobaczysz po zalogowaniu się. -> Link otworzy się w nowym oknie
 
 

Lista najważniejszych punktów w odniesieniu do projektu zmian.

 
Projekt można pobrać na stornach rządowych pod adresem:
zakładka 3. Konsultacje Publiczne
 

1/2 Zmiany w zakresie rozliczania zakupu urządzeń, w szczególności magazynów energii

 
W przesłanym projekcie zmian prawnych znajdują się zapisy dotyczące przyłączania i rozliczania magazynów energii, jednak szczegółowe zapisy o sposobach rozliczania zakupu urządzeń i magazynów energii są ograniczone. Oto kluczowe informacje:
 
1. **Terminy przyłączania magazynów energii**:
- **Art. 7 ust. 8g pkt 7**:
- Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła mają obowiązek wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystującej energię promieniowania słonecznego montowaną na budynku, wyposażonej albo niewyposażonej w magazyn energii elektrycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.
 
2. **Koncesje na magazynowanie energii**:
- **Art. 32 ust. 1b**:
- Termin rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej wchodzących w skład instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 MW nie może być dłuższy niż 30 dni.
 
3. **Zmiany w ustawie Prawo energetyczne**:
- **Dodanie pkt 9 do odnośnika nr 1 do ustawy**:
- W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodano zapis mówiący o stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577, które ustanawia ramy dla przyspieszenia wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym magazynów energii.
 
4. **Rozliczanie magazynów energii montowanych na budynku**:
- **Art. 7 ust. 8g pkt 7**:
- Przepisy te dotyczą przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii montowanej na budynku, wyposażonej w magazyn energii elektrycznej. W przypadku takich instalacji, warunki przyłączenia muszą być wydane w ciągu 45 dni od złożenia wniosku.
 
Podsumowując, projekt zmian prawnych koncentruje się głównie na usprawnieniu procesu przyłączania magazynów energii i terminach udzielania koncesji. Szczegółowe przepisy dotyczące sposobów rozliczania zakupu magazynów energii nie zostały szeroko omówione w przesłanym dokumencie.
 

2/2 Zmiany planowane w obowiązującym prosumentów systemie rozliczeń net-billing:

 
1. **Dodanie nowych przepisów dotyczących nadpłat**:
- **Art. 4 ust. 11a**: Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć:
- 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty, gdy wartość energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej jest wyznaczana zgodnie z art. 4b ust. 1.
- 30% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty, gdy wartość energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej jest wyznaczana zgodnie z art. 4b ust. 2.
 
2. **Zmiana sposobu wyznaczania wartości energii elektrycznej**:
- **Art. 4b ust. 2a i 2b**:
- Prosument energii odnawialnej i prosument zbiorowy energii odnawialnej mogą złożyć sprzedawcy oświadczenie o zmianie sposobu wyznaczania wartości energii elektrycznej z metody określonej w art. 4b ust. 1 na metodę określoną w art. 4b ust. 2.
- Zmiana sposobu wyznaczania wartości energii elektrycznej oraz zmiana wysokości zwracanej nadpłaty następuje od pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie.
- Po złożeniu oświadczenia o zmianie sposobu wyznaczania wartości energii elektrycznej na metodę z art. 4b ust. 2, nie ma możliwości powrotu do metody z art. 4b ust. 1.
 
3. **Modyfikacje wartości energii elektrycznej**:
- **Art. 4c ust. 4**: Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta jest zwiększana o współczynnik 123.
- **Art. 4c ust. 9 i 10**:
- Sprzedawca dolicza do konta prosumenta wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta, wyznaczając wartość na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej dla czerwca 2022 r. lub średniej miesięcznej ceny rynkowej obowiązującej dla miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia rozliczenia.
 
4. **Zmiany w terminach i rejestrach**:
- **Art. 11a ust. 1 i 2**:
- Prezes URE dokonuje wpisu wytwórcy energii w małej instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego montowaną na budynku w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi oświadczeniami.
- Jeśli Prezes URE nie dokona wpisu w terminie 28 dni od dnia wpływu wniosku lub w przypadku wytwórcy energii w małej instalacji z promieniowania słonecznego montowanej na budynku w terminie 21 dni, wytwórca może rozpocząć działalność.
 
5. **Obowiązek zmiany sposobu rozliczania**:
- **Art. 11 ust. 1**:
- Od pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy wartość energii elektrycznej wyznacza się zgodnie z nowymi zasadami.
 
Te zmiany mają na celu bardziej precyzyjne określenie wartości energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów oraz uproszczenie procedur związanych z nadpłatami i rejestracjami.

Inne artykuły

Mój Prąd 6.0 już we wrześniu tylko z magazynami energii

Program „Mój Prąd 6.0” przewiduje dotacje nie tylko na instalacje paneli fotowoltaicznych, ale również na zakup magazynów energii. Oznacza to, że od września 2024 roku, aby uzyskać wsparcie finansowe, inwestorzy będą musieli zainstalować magazyny energii.

Kon-TEC na V Krajowych Dniach Pola w Boguchwale 2024

Kon-TEC uczestniczy w V Krajowych Dniach Pola w Boguchwale, które odbywają się od 14 czerwca do 16 czerwca 2024 roku. Wydarzenie to jest największym tego typu spotkaniem dla branży rolniczej w Polsce i zyskało już rozpoznawalną markę w środowisku.

Relacja z BATTERY FORUM Poland 2024: Medal za Stoisko Targowe!

Nasza firma zdobyła medal za stoisko targowe na BATTERY FORUM Poland 2024! Podczas tego prestiżowego wydarzenia zaprezentowaliśmy nowoczesne akumulatory LiFePO4, magazyny energii oraz systemy niskonapięciowe i wysokonapięciowe. Na naszym stoisku można był

Zapraszamy na BATTERY FORUM Poland 2024!

Odwiedź nas na Branżowych Targach Baterii i Technologii Magazynowania Energii i Zasilania - BATTERY FORUM Poland 2024! Zobacz innowacyjne akumulatory LiFePO4, magazyny energii i systemy nisko- oraz wysokonapięciowe. Spotkaj ekspertów i poznaj technologie

Międzynarodowe Targi Caravaningowe 2024

Szanowni Klienci i Partnerzy! Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Caravaningowe, które odbędą się od 5 do 7 kwietnia 2024 roku w Ptak Warsaw Expo Znajdziecie nas w Hali D na stoisku D2.12

Newsletter

Nie przegap żadnej promocji, zdobywaj dodatkowe rabaty