Regulamin sklepu

 • § 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, będących zarówno Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  2. Sklep internetowy kon-tec.eu dostępny pod adresem https://kon-tec.eu prowadzony jest przez Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

  3. Każdy Klient dokonujący zakupu Towarów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Warunkiem przystąpienia do korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie na stronie

  5. https://www.kon-tec.eu/regulamin/.

 • § 2. Definicje

  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  1. Dokumencie Gwarancyjnym – należy przez to rozumieć dokument określający zasady korzystania z warunków gwarancji zakupionego Towaru,

  2. Sklepie – rozumie się przez to sklep o nazwie kon-tec.eu działający pod internetowym adresem: https://kon-tec.eu,

  3. Kliencie – rozumie się przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę korzystającego ze Sklepu w celu dokonania zakupu Towaru,

  4. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Sklep,

  6. Sprzedawcy – rozumie się przez to  Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

  7. Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą,

  8. Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;

  9. Konto – rozumie się przez to konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są wszelkie dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

  10. Formularz Rejestracji – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie, niezbędny do utworzenia Konta Klienta,

  11. Formularz Zamówienia – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie, niezbędny do złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności,

  12. Koszyku – rozumie się przez to element dostępny w Sklepie, określający w szczególności dane o Zamówieniu, tj. ilość Towarów, a także umożliwiający ich modyfikację,

  13. Towarze – rozumie się przez to dostępne w Sklepie produkty będące lub mogące być przedmiotem Umowy,

  14. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  15. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

 • § 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

  1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

  2. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności przeglądanie Towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu oraz składanie Zamówień na Towary wymaga w szczególności dostępu do:

  1) urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon,

  2) zainstalowanej i zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej:

  a) Edge

  b) Chrome,

  c) FireFox,

  d) Opera,

  e) Safari, z włączoną obsługą Java Script,

  f) przeglądarki zbudowanej na silniku Chrominium

  g) aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,

  h) urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli,

  3. Korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie Zamówienia przez Klienta nie wymaga rejestracji Konta.

  4. W celu usprawnienia składania Zamówień, Klient może założyć indywidualne Konto. W tym celu Klient wypełnia Formularz Rejestracji umieszczony na stronie pod adresem https://www.kon-tec.eu/kontakt/ poprzez podanie wymaganych w nim danych.

  1) w przypadku Klienta będącego Konsumentem podaje on:

  a) imię i nazwisko,

  b) adres dostawy,

  c) adres e-mail,

  d) numer kontaktowy,

  e) login,

  f) hasło do Konta,

  2) w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą podaje on:

  a) nazwę firmy,

  b) imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  c) adres siedziby firmy,

  d) numer NIP,

  e) numer kontaktowy,

  f) adres dostawy,

  g) login,

  h) hasło do Konta (przy czym jest ono zapisywane w formie sumy kontrolnej, a nie znaków).

  5. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od Sprzedawcy wiadomość z linkiem aktywacyjnym/linkiem potwierdzającym adres e-mail.

  6. W razie utraty hasła do Konta Klient może wystąpić do Sprzedawcy o ponownie przysłanie hasła jednorazowego. Umożliwia ono zalogowanie się do Konta, a następnie wprowadzenie przez Klienta hasła docelowego.

  7. Poprzez zarejestrowanie się oraz korzystanie z Sklepu, Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu nie może korzystać ze Sklepu.

  8. Klient posiadający Konto zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych danych, w tym danych osobowych. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagają dodatkowej weryfikacji, lub w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Zamówień, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Sprzedawca może uzależnić korzystanie ze Sklepu od potwierdzenia przez Klienta odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności lub zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Klienta. Kontakt i weryfikacja mogą nastąpić również poprzez nawiązanie przez Sprzedawcę kontaktu z Klientem poza Sklepem, w tym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  9. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Klient niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@kon-tec.eu.

  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta bądź zablokowania możliwości korzystania z Konta Klientom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Sprzedawcy bądź osób trzecich, gdy Klient:

  1) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Klientów i osób trzecich za pośrednictwem Sklepu,

  3) dopuści się innych zachowań, które według Sprzedawcy zostały uznane za naruszenie obowiązujących zasad i praw lub niniejszego Regulaminu.

  11. Klient, którego Konto zostało usunięte może powtórnie dokonać rejestracji tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

  12. Klient jest zobowiązany do:

  1) korzystania ze Sklepu z poszanowaniem obowiązującego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa,

  2) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu treści zabronionych przez prawo,

  3) korzystania ze Sklepu, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  4) niepodejmowania działań rozprzestrzeniania informacji handlowej w ramach Sklepu, które uchodziło by za spam.

  13. Sprzedawca podejmuje wszelkie środki techniczne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

  14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Sklepu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

  15. Sprzedawca oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Sklepu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Klienci powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

  16. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Sklepu, w szczególności inny wygląd strony internetowej Sklepu (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Sprzedawcę do Klienta dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła do Konta lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Sprzedawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Sklepu.

  17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Platformy.

  18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji Zamówień złożonych w Sklepie przez osobę nieuprawnioną.

 • § 4. Realizacja zamówienia

  1. Informacje o Towarach zamieszczone na łamach Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

  2. Dostępność Towarów jest oznaczona przy każdym Towarze. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów oferowanych w Sklepie.

  3. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy należy dodać wybrany Towar „do koszyka” – gdzie następuje podsumowanie Zamówienia, następnie należy wybrać dostępny sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności. Klientowi po wybraniu opcji „przechodzę dalej” loguje się do Konta, dokonuje rejestracji Konta lub wypełnia Formularz Zamówienia podając następujące dane – w przypadku Klienta będącego Konsumentem: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer kontaktowy – fakultatywnie, natomiast w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres siedziby firmy, numer NIP, numer kontaktowy – fakultatywnie, adres dostawy oraz akceptuje Regulamin. Następnie Klient wybiera opcję „kupuję i płacę” i dokonuje płatności według wybranej metody.

  4. W trakcie składania Zamówienia, Klient do momentu potwierdzenia woli zakupu przyciskiem “kupuję i płacę” ma możliwość modyfikacji danych dotyczących zamawianych Towarów.

  5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego opłaceniu zostanie wyświetlone potwierdzenie Zamówienia, które będzie zawierało:

  1) przedmiot Zamówienia,

  2) cena jednostkowa i sumaryczna zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy,

  3) wybrana metoda płatności,

  4) wybrana metoda dostawy. (do decyzji Klienta, czy będą wyświetlane takie informacje)

  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient na swoją skrzynkę pocztową dostaje wiadomość e-mail, który zawiera ostateczne potwierdzenie zamówionych Towarów.

  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na Sklepie, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

  8. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

  9. Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku towarów dostępnych bezpośrednio u sprzedawcy, w innym przypadku termin zostaje ustalony indywidualnie.

  10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz innych warunków Umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  11. Umowa zawierana jest w języku polskim.

  12. Za realizacje zamówienia odpowiedzialny jest:  Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

 • § 5. Dostawa

  1. Zakupiony Towar dostarczany jest pod wskazany w Zamówieniu przez Klienta adres.

  2. Koszt dostawy przedmiotu Zamówienia pokrywany jest przez Klienta. Koszty dostawy są uzależnione od wagi i rozmiaru zamówionego Towaru/Towarów i są widoczne w podsumowaniu Zamówienia oraz w Koszyku, a także w wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

  3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2) za pośrednictwem operatora pocztowego,

  3) odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

  4. Zakupione Towary są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  5. Każdy Towar ma w opisie podany termin realizacji Zamówienia. Jest to orientacyjny czas, który jest potrzebny do skompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę i przekazania go dostawcy w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta.

  6. Do podanego w niniejszym Regulaminie terminu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas, który przeznaczony jest na dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.

  7. Sprzedawca zastrzega, iż termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji Zamówienia w drodze wiadomości e-mail na podany w Koncie adres poczty elektronicznej.

  8. Sprzedawca wysyła zakupione Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

  9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.

  10. Wraz z zakupionym Towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym w Formularzu Zamówienia Sprzedawcę i podać numer NIP.
  11. Za dostawę zamówienia odpowiedzialny jest: Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

 • § 6. Ceny i metody płatności

  1. Ceny są podawane w Sklepie w walucie polskiej.

  2. Ceny prezentowane są w postaci cen brutto i zawierają należny podatek VAT.

  3. Sprzedawca oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe.

  4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tymi formami sprzedaży.

  5. Klient za zamówiony Towar dokonuje płatności na konto z góry, wybierając jedną spośród następujących metod płatności:

  6. Płatności elektroniczne dostępne w ramach w ramach operatora płatność świadczy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 prowadzący serwis przelewy24.pl  na podstawie umowy z Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

 • § 7. Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący Konsumentem obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803. lub drogą elektroniczną na adres: sklep@kon-tec.eu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresami: https://kon-tec.eu/storage/files/section_item/26/files_eUtfIK7J.pdf?t=1655192532  (format pdf) oraz https://kon-tec.eu/storage/files/section_item/26/files_ba8KSi9Z.docx?t=1655192532 (format Word)

  3. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

  4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu otrzymania przez Klienta Towaru.

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, każdorazowo płatności zwrotne realizowane przez Sprzedawcę są na bieżąco, lecz nie później niż 14 dni od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta.

  7. Towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz dowodem zakupu na adres: Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12 Bud. B, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803.

  8. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Towar musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W razie zmniejszenia wartości zwróconego Towaru lub dostarczenia go w stanie niekompletnym, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

  9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.


   

 • § 8. Gwarancja

  1. W opisie Towaru prezentowanego na Sklepie zawierana jest informacja, czy Towar objęty jest gwarancją i jaki jest czas ochrony gwarancyjnej

  2. Szczegółowe warunki gwarancji są podawane w Dokumencie Gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Towaru.

  3. Skrócone warunki gwarancji dotyczące akumulatorów, magazynów energii, ładowarek i balanserów wprowadzonych do obrotu na terenie Polski przez Kon-TEC sp. z o.o. Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

  3.1 Warunki gwarancji

  Na produkt, jakim jest akumulator 12,8V LFP z komunikacją bezprzewodową i matami grzewczymi, udziela się klientowi gwarancji, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 5 lat od daty produkcji, lub 3 lata od daty zakupu (nie więcej niż 5 lat od daty prdukcji) na terenie Polski. 
  Na produkty, jakimi są akumulatory 12,8V LFP  bez komunikacji bezprzewodowej, ładowarki, urządzenia pomiarowe oraz balansery gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu. 
  Na produkt, jakim jest niskonapięciowy magazyn energii Kon-TEC 5,12kWh 100Ah KT-LFPES512100 gwarancja udzielana jest na okres 5 lat od daty produkcji lub 10 lat gwarancji na ogniwa lub 6000 cykli (1 cykl to pełne rozładowanie i naładowanie). Gwarancja jest uzanawana zależnie od tego, które nastąpi wcześniej, przy granicy Ilości cykli rocznych równych 724 cykli. Jeżeli po 7 latach stwierdzono usterkę w ogniwie baterii, ogniwo można wymienić bezpłatnie, z wyłączeniem kosztów pracy. BMS magazynu energii objęty jest pięcioletnią gwarancją.

  Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące świadczyć o wadzie produktu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, który wskaże dalszy sposób postępowania.

  Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu oraz zasady szczegółowe opisene powyżej w tym punkcie.

  Niniejsza gwarancja nie obowiązuje:
  -w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty, zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego użytkowania,
  - w razie nieprzestrzegania instrukcji użytkowania urządzenia,
  - w przypadku sprzedania produktu na aukcji publicznej,
  - w przypadku zniszczenia urządzenia podczas wypadku lub katastrofy naturalnej,
  - w przypadku zniszczenia zacisków/terminali przyłączeniowych,
  - w razie nieprawidłowego podłączenia, użytkowania lub ładowania urządzenia,
  - w przypadku zniszczenia urządzenia przez ogień, zamrożenie lub wysoką temperaturę,
  - w razie zalania/zmiażdżenia przez ciśnienie,
  - w przypadku ingerencji użytkownika w urządzenie,
  - w przypadku uszkodzenia obudowy.

     
  3.2 Zakres ochrony gwarancyjnej:

  W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie przywrócony do stanu sprawności użytkowej, lub wymieniony jeśli usterka uniemożliwi jego naprawę. Rozpatrzenie gwarancji nastąpi w terminie nie dłuższym, niż 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  UWAGA - Wymiana urządzenia obejmuje dostarczenie nowego wolnego od wad produktu takiego samego lub - 
  w przypadku, gdy jest wycofany z produkcji - o podobnych parametrach, z wyłączeniem wymiarów które mogą ulec zmianie. Na opakowaniu zewnętrznym urządzenia mogą pozostać ślady po czynnościach serwisowych.

  3.3 Podstawa udzielenia gwarancji:

  Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jestprawidłowo wypełniona przez sprzedawcę, oficjalna karta gwarancyjna Kontec wraz z dowodem zakupu produktu (faktura lub paragon). 

 • § 9. Reklamacja

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta posiadającego status Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.

  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów posiadających status Przedsiębiorcy zostaje ograniczona do 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi./ zostaje wyłączona.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  4. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym Towarze Klient

  zobowiązany jest złożyć reklamację. Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do siedziby Sprzedawcy.

  5. Reklamację można zgłosić telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną na dane podane w § 7 ust. 2.

  6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe oraz ewentualną dokumentację fotograficzną.

  7. Sprzedawca po otrzymaniu Towaru wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.

  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione.


   

 • § 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. W interesie Sprzedawcy leży zagwarantowanie infrastruktury logistycznej i technologicznej do poprawnego działania Sklepu internetowego, oraz naprawa wszystkich zgłoszonych przez Klientów usterek.

  2. Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę w razie wystąpienia nieprawidłowości w Sklepie internetowym. Może tego dokonać drogą mailową lub telefoniczną.

  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  5. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 • § 11. Przetwarzanie danych osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące zbierania, przetwarzania, usuwania i anonimizowania danych osobowych Klientów oraz Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.kon-tec.eu/polityka-prywatnosci/.

 • § 12. Prawa autorskie

  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, jego wyglądu i innych treści w nim umieszczonych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie na zasadach określonych w/w ustawie.

  2. Korzystanie z utworów wskazanych w ust. 1 na jakimkolwiek polu eksploatacji wymaga wcześniejszego uzyskania licencji od Sprzedawcy.

 • § 13. Newsletter

  1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.

  2. Subskrypcję newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Sklepie, podając swój adres e-mail potwierdzając przyciskiem „zapisz się”.

  3. Z chwilą aktywowania przycisku „zapisz się”, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.

  4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres info@kon-tec.eu lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

  5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanymi środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 • § 14. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja Sklepu, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu). Regulamin może być uzupełniany lub aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami Sprzedawcy w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji o Klientach oraz o ich danych osobowych.

  2. O każdej zmianie, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Klienta będącego Konsumentem, właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.

Newsletter

Nie przegap żadnej promocji, zdobywaj dodatkowe rabaty