Polityka prywatności

Przedmiotowy dokument (dalej jako: „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Kon-TEC Sp. z o.o., Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów, NIP: 8172195399, REGON 385069803. (zwanej dalej: „Administratorem”) danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego zamieszczonego na stronie www. pod adresem www.kon-tec.eu. Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Każdy z Klientów akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, gromadzi i chroni dane osobowe. Jeżeli Klient odmówi przekazania Administratorowi danych osobowych, wówczas nie będzie możliwości zawarcia z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Klientowi korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego. 

 • § 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ

  Przeglądarka - rozumie się przez to program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari). 

  Cookies - rozumie się przez to pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. 

  Państwo trzecie - rozumie się przez to państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  Dane Osobowe - rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  Profilowanie - rozumie się przez to każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Sklepie – rozumie się przez to sklep o nazwie www.kon-tec.eu działający pod internetowym adresem: www.kon-tec.eu.

  Towar – rozumie się przez to dostępne w Sklepie produkty będące lub mogące być przedmiotem Umowy.

  Umowa – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Administratorem a Klientem.

  Przetwarzanie - rozumie się przez to każdą operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Kliencie - rozumie się przez to zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcę korzystającego ze Sklepu, w szczególności w celu dokonania zakupu Towaru lub Towarów.

  Konto – indywidualny profil Klienta założony przez niego w Sklepie w wyniku procesu rejestracyjnego. 

 • § 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku ze sprzedażą Towarów przez Administratora, dostępnych dla Klientów, za pośrednictwem Sklepu, w zakresie szczegółowo opisanym poniżej.

 • § 3. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

  Klienci mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania ze Sklepu, wypełniania formularzy dostępnych w Sklepie (umożliwiających m.in rejestrację, zamawianie Towarów, złożenie reklamacji), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących funkcjonowania Sklepu.

  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: 

  wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem Umowy, jej obsługi oraz dostarczenia zamówienia z pomocą podmiotów świadczących usługi dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również przekazywania Klientowi informacji o zamawianych przez niego Towarach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;

  analitycznym i statystycznym (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej ( np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte;

  umożliwienia Klientowi przekazywania i wymiany informacji, co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Klientem, a Administratorem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;

  zapewnienia realizacji przez Administratora Umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z Umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta,

  przekazywania Klientowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Umowy - przetwarzanie Danych Osobowych Klienta następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzania Danych odbywa się wówczas przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;

  zarządzania Sklepem oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze Sklepu, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru – podstawę przetwarzania Danych osobowych Klienta stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Sklepu, jak również doskonalenie dostępnych w ramach Sklepu funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta

  doskonalenia Sklepu i jego funkcjonalności, jak również w celu zapewnienia, że dostępna za jego pośrednictwem treść będzie przekazywana Klientowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Klient korzysta za Sklepu, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta;

  zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta;

  wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

   

  Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

   

  Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Klienta: 

  w przypadku Klienta będącego konsumentem będą to: 

  * imię i nazwisko, 

  * adres dostawy, 

  * adres e-mail,

  * numer telefonu kontaktowego,

  * login – w przypadku założenia Konta,

  * hasło do Konta – w przypadku założenia Konta,

  w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą będą to: 

  * nazwa firmy,

  * imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  * adres siedziby firmy, 

  * numer NIP, 

  * numer telefonu kontaktowego,

  * adres e-mail

  * adres dostawy w przypadku gdy będzie inny niż adres siedziby firmy,

  * login – w przypadku założenia Konta,

  * hasło - w przypadku założenia Konta

  * zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji w ramach funkcjonalności Sklepu; 

  * informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych, w tym przeprowadzanych za pośrednictwem Sklepu lub w jakikolwiek inny sposób (dane dotyczące karty płatniczej oraz dane rachunku bankowego );

  * zapisy dotyczące wszystkich dokonanych transakcji w związku z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności oferowanych przez Sklep. 

   

  Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 3. pkt 1 lit. a-d oraz ust. 3 pkt 2 lit. a - f jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy z Administratorem.

  W związku z realizacją Umów, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom tj.:

  * partnerom biznesowym Administratora,

  * usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, płatności, usług księgowych),

  * Osobom współpracującym z Administratorem w ramach Sklepu, na podstawie wydanych upoważnień,

  * dostawcom (w przypadku zakupu Towaru z opcją wysyłki),

  * organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa). 

  Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

  * jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, 

  * jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

  * jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umów;

  * jest to konieczne do celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji oferty Towarów dostępnych w Sklepie oraz świadczonych przez Administratora usług;

  wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

  jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;

  nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa. 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Klienta, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Klienta, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików Cookies, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.

  Administrator przekazuje Dane Osobowe w postaci adresów poczty elektronicznej do państwa trzeciego poprzez platformę e-mail marketingu MailChimp. Odbiorcą danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp, Dane Osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dane te są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz wewnętrznymi regułami korporacyjnymi oraz środkami technicznymi The Rocket Science Group LLC . Reguły korporacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych przez The Rocket Science Group LLC dostępne są pod adresem: https://mailchimp.com/gdpr/

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Klienta, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Klienta w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informacji na temat nowych Towarów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Klienta lub przesyłania reklam skierowanych do konkretnego Klienta). 

  W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Klient może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie odwołania zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych na adres sklep@kon-tec.eu.

 • § 4. UPRAWNIENIA KLIENTA

   

  1. Zgodnie z przepisami RODO, Klientowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych: 

  * prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych osobowych);

  * prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;

  * prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje możliwość usunięcia Konta w Sklepie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);

  * prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

  * prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych; 

  * prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

  Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje:

  * prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili; 

  * prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 

  2. W celu realizacji swoich uprawnień Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. IX: „Dane Kontaktowe”.

 • § 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Z kolei konsekwencją takiego przetwarzania Danych Osobowych będzie dostosowywanie wyświetlanych Towarów do indywidualnych preferencji Klienta, sugerowanie Towarów podobnych do tych oglądanych przez Klienta lub Towarów komplementarnych. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Sklepu. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki. 

 • § 6. NEWSLETTER

  Do wysyłki newslettera wykorzystywany jest podany przez Klienta adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Klienta polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera.

  Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres _____lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

 • § 7. PLIKI COOKIES

  Administrator w ramach Sklepu stosuje pliki Cookies oraz korzysta z informacji zawartych w tych plikach. 

  Dane zawarte w Plikach Cookies są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

  * identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

  * zapamiętywania Towarów dodanych do Koszyka w celu złożenia Formularza Zamówienia;

  * zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania w Sklepie;

  * dostosowywania oferty handlowej do indywidualnych preferencji Klienta;

  * rozpoznawania Klienta podczas kolejnej wizyty na stronie Sklepu;

  * utrzymania sesji Klienta; 

  * ustalenia liczby osób korzystających ze Sklepu oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niego;

  * prowadzenia działań marketingowych (przesyłanie reklam);

  * prowadzenia anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Sklepu.

  W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje Cookies: Cookies niezbędne, Cookies funkcjonalne, Cookies analityczne i poprawiające wydajność, Cookies reklamowe i do targetowania. 


  Administrator zwraca uwagę, że występują przypadki, gdzie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie. Pliki Cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

  przeglądarka Chrome: chrome://settings/cookies

  przeglądarka Firefox: about:preferences#privacy

  przeglądarka Opera: opera://settings/cookies

  przeglądarka Microsoft Edge: edge://settings/content

 • § 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora. 

  W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

  zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem;

  aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;

  dostęp do indywidualnego konta w Sklepie jedynie po zalogowaniu się loginem 
  i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;

  szyfrowanie Danych Osobowych w bazie;

  certyfikat SSL.

 • § 9. DANE KONTAKTOWE

  W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych lub chęci skorzystania z uprawnienia określonego niniejszą Polityką, Klient może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

  e-mail: info@kon-tec.eu 
  telefon: +48 572 001 153

 • § 10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych. 

Newsletter

Nie przegap żadnej promocji, zdobywaj dodatkowe rabaty